Monday, February 11, 2013

3321.زودتر این چهارشنبه لعنتی هم بیاد بگذره راحت بشم
با خیال راحت یه سرما بخورم اقلا!
علاف شدیم با این مشقا به قرعان...

No comments: