Wednesday, May 11, 2011

971. روزی برتر از هزار عیدبی اینترنتی هم بد دردیه. بدن درد گرفتم ازدیروز...
در مملکت عزیز به سر میبریم بدون امکانات همراه با استرس دانشگاه و خبری که دیشب بهم داد که نمیدونم بگم خبر خوب یا بد! دلپیچه گرفتم از دیشب...
نمیدونم میخوام زودتر برگردم یا نمیخوام اصن برگردم.
بیخیال اصن
روز خوبیه امروز
مبارکش باشه

No comments: